After Cool از لحاظ ساختاری شبیه رادیاتور است. معمولاً افتر کول در کنار رادیاتور قرار میگیرد. در شکلهای زیر تصویر برخی از دیزل ژنراتور پرکینز که دارای افتر کوول میباشد آمده است.
افترکول در حالت کلی باعث افزایش توان دیزل ژنراتور می شود.
در موتورهای دیزل پرکینز After Cool(افتر کوول) در واقع همین وظیفه را برعهده دارد. در واقع هوای متراکم شده و داغ پس از توربو شارژر وارد After Cool می گردد. After Coll ساختاری شبیه رادیاتور دارد و این امر سبب خنک شدن هوای داخل آن و در نتیجه تراکم بیشتر هوای داخل آن می گردد.
شکل شماتیک بالا مثالی برای روشن شدن بیشتر مسئله است. همانطور که در شکل آمده هوای متراکم شده بعد از توربوشارژر فشاری حدود ۱۳۸kpa و در دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس میباشد. این هوا وارد افتر کوول گردیده و به علت در مجاورت قرار گرفتن با هوای ۲۹°C محیط در هنگام خروج از افتر کول دمایی حدود ۴۹°C و فشار ۱۲۴kpa دارد. این کاهش دما نقش چشمگیری در افزایش نسبت فشار هوای ورودی به موتور دیزل دارد.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team