دیزل ژنراتور ولوو


دیزل ژنراتور

اطلاعات دیزل ژنراتورتوان خروجی اضطراریتوان خروجی پرایمابعاد(mm)
ردیفنام دیزل ژنراتور کوپلهمدل موتورتعداد سیلندرkvakwkvakwطولعرضارتفاع
1دیزل ژنراتور ولوو 100 کاواTAD530GE410080907224008001400
2دیزل ژنراتور ولوو 110 کاواTAD531GE4110881008024008001400
3دیزل ژنراتور ولوو 150 کاواTAD532GE415012013510827009001600
4دیزل ژنراتور ولوو 175 کاواTAD731GE617514015712527009001600
5دیزل ژنراتور ولوو 200 کاواTAD732GE6200160180144280010501600
6دیزل ژنراتور ولوو 225 کاواTAD733GE6225180175140280010501600
7دیزل ژنراتور ولوو 230 کاواTAD733GE6230184207166280010501600
8دیزل ژنراتور ولوو 245 کاواTAD733GE6245196220176280010501600
9دیزل ژنراتور ولوو 275 کاواTAD734GE6275220250200280010501700
10دیزل ژنراتور ولوو 300 کاواTAD940GE6300240270216310011001750
11دیزل ژنراتور ولوو 330 کاواTAD941GE6330264315252310011001750
12دیزل ژنراتور ولوو 335 کاواTAD1341GE6355284320256330011001800
13دیزل ژنراتور ولوو 385 کاواTAD1342GE6385308350280330011001800
14دیزل ژنراتور ولوو 400 کاواTAD1343GE6400320375300330011001900
15دیزل ژنراتور ولوو 415 کاواTAD1343GE6415332375300330001100190
16دیزل ژنراتور ولوو 450 کاواTAD1344GE6450360405324330011001900
17دیزل ژنراتور ولوو 500 کاواTAD1345GE6500400450360350011501850
18دیزل ژنراتور ولوو 550 کاواTAD1641GE6550440500400350011501850
19دیزل ژنراتور ولوو 630 کاواTAD1642GE6630504570456380012501300
20دیزل ژنراتور ولوو 710 کاواTWD1643GE6710568640512380012501300

 دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور ولوو ، قیمت دیزل ژنراتور ، سریال دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور کامینز ، دیزل ژنراتور پرکینز ، دیزل ژنراتور سایلنت 

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team