ژنراتور وسیله تولید جریان الکتریکی(برق) از حرکت مکانیکی(دورانی) میباشد.
در ایران به طور عام به کلیه وسایل تولید برق اعم از دیزل ژنراتور، مولد گازسوز و موتور برق بنزینی در ادبیات محاوره ای ژنراتور گویند. ژنراتورها از منابع مختلف حرکت دورانی جهت تولید برق استفاده میکنند.این منبع میتواند یک موتور پیستونی دیزل، موتور پیستونی گازسوز، توربین بخار و یا سایر منابع طبیعی همچون باد و آب باشد. چنانچه ژنراتور از یک موتور پیستونی دیزل جهت تولید حرکت دورانی و جریان برق استفاده کند به آنن دیزل ژنراتور (Diesel Generator) و اگر از یک موتور پیستونی گازسوز استفاده کند به آن مولد گازسوز(Gas Generatorr) گویند.

مجموعه (Pack) تولید برق را که از اتصال یک مولد حرکت دورانی به یک ژنراتور(آلترناتور) به دست می آید در اصطلاح GENSET گویند.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team