بهترین راهنما در مورد مشخصات موتور دیزل ژنراتور شماره سریال آن می باشد.
این مسئله در مورد تمام دیزل ژنراتور پرکینز نیز صادق است. شماره سریال دیزل پرکنز در هر تیپ در قسمت مشخصی از آن درج گردیده است. شکل زیر نشان دهنده محل درج سریال بر روی قسمتهایی مشخص شده موتور دیزل میباشد. سریال دیزل ژنراتور

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team