توربو شارژ ژنراتورها یکی از اجزای افزایش دهنده توان دیزل و در نتیجه ژنراتورها هستند. کار اصلی توربو شارژر دیزل ژنراتور در حقیقت متراکم نمودن بیشتر هوای ورودی به موتور است.

یکی از پارامترهایی که در هر موتور دیزل و یا گازسوز مطرح میگردد نسبت تراکم آن موتور میباشد. در واقع هرچه این نسبت تراکم بالاتر باشد میزان کار ناشی از احتراق گاز داخل پیستون بیشتر خواهد بود. توربو شارژ در واقع یک کمپرسور کوچک هستند با این تفاوت که نیرونی دورانی خود را از گازهای خروجی از موتور (اگزوز) که هیچ کاربری دیگری ندارند تمانین میکنند.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team