به دلیل شرایط محیطی از قبیل رطوبت و دمای بالا (سطح دریا در جنوب کشور) دوام و عمر نیز دارای اهمیت بسیار میباشد.

حال در کنار تمامی مسائل فوق علاوه بر رعایت استانداردهای صنعت برق، استانداردهای صنایع نفت و گاز نیز باید به طور دقیق رعایت و اجرا گردند.
به سبب موارد فوق میباشد که شرکتهایی که رزومه ای در انجام پروژه های نفت و گاز فراساحل (Offshore) را داشته و دارند با اقبال بسیار از سوی پیمانکاران نفتی قرار میکیرند. این گروه از کارفرمایان بهتر از هر مجموعه ای متوجه مسائل و مصائب کار بر روی سکوهای فراساحل میباشند.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team