After cool همانطور که از نامش مشخص است به صورت تحت الفظی به معنای “خنک کردن پس از” می باشد. در موتورهای دیزل پرکینز After Cool(افتر کوول) در واقع همین وظیفه را برعهده دارد. در واقع هوای متراکم شده و داغ پس از توربو شارژر وارد After Cool می گردد. After Coll ساختاری شبیه رادیاتور دارد و این امر سبب خنک شدن هوای داخل آن و در نتیجه تراکم بیشتر هوای داخل آن می گردد.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team