بطور کلی دیزل ژنراتور زیر گروهی از مولدهای الکتریکی هستند که در آنها از یک موتور دیزل جهت به حرکت درآوردن ژنراتور استفاده می گردد. با توجه امکان ارسال سوخت به هر نقطه امکان جابجایی و حضور دیزل ژنراتورها در مکانهای مختلف وجود دارد. همچنین با توجه به رشد روز افزونن صنایع و جوامع و نیاز هر چه بیشتر به برق و مزیتهای دیزل ژنراتورها، این امر سبب مضاعف شدن سرعت رشد استفاده از ژنراتورها گردیده است.
برخی از دیزل ژنراتورها و موارد استفاده آنها در صنایع
یکی از موارد کاربرد دیزل ژنراتورها، پروژهای عمرانی میباشد.
نیاز به جابجایی مکرر دیزل ژنراتورها با توجه به گستردگی و نیاز به برق در قسمتهای مختلف پروژهای عمرانی بسیار معمول و طبیعی میباشد.
استفاده از انواع دیزل ژنراتوردر لایت تاورها مورد دیگری است که می توان به آن اشاره نمود.
مورد دیگر استفاده از ژنراتورها استفاده اضطراری از آنهاست.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team