آموزش دیزل ژنراتور یکی از بخش های مهم و پراهمیت هر سازمان است. صنعت دیزل ژنراتور نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نخواهد بود.
فرآیندهای آموزش در صنعت دیزل ژنراتور به دو بخش کارکنان داخلی و آموزش پرسنل خارج از شرکت برنامه ریزی و تدوین گشته است.
آموزش در زمینه کارکنان
شرکت در برنامه های فعلی و متناسب با بخش فعالیت پرسنل این شرکت به صورت فصلی تدوین گشته و میگردد. این امر علاوه بر حفظ روند رو به جلو سبب افزایش کیفیت ارائه شده بخصوص در بخش های خدمات و تعمیرات گشته است. ایجاد انگیزه مضاعف جهت پیشرفت و حرکت رو به جلو در کل پرسنل و مجموعه این شرکت از دیگر اثرات مستقیم آموزش در این شرکت است.در زمینه آموزش اپراتوری دیزل ژنراتوربه کارمندان و پرسنل مشتریان این شرکت فعالیت های غیر منسجم اما بسیاری داشته است. از جمله این دوره ها می توان به آموزش اپراتوری دیزل ژنراتور جهت کاربران همراه اول، ایرانسل و … اشاره کرد.

این شرکت به واسطه وجود ابزار آلات و زیر ساختارهای آموزشی در زمینه انواع دیزل ژنراتور از جمله وجود موتورهای دیزل گازسوز مستعمل و انواع قطعات باز شده ژنراتورها و همچنین وجود انواع کنترل ها و تابلوهای کنترل در کارخانه امکان آموزش به صورت عملی و کاراگاهی داراست.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team